Selecteer een pagina

Bosrijk te Eindhoven


Bosrijk

In 2018 hebben wij in samenwerking met van Van Santvoort Bouw een studie uitgevoerd, voor een competitie, voor een van de clusters in Bosrijk te Eindhoven.

Cluster 14 laat een bebouwing van ongeveer 50 eenheden toe. In onze ogen stedenbouwkundig een zwaar programma.In de wisselwerking tussen landschap en wonen dus privé en openbaar zal het groen het primaat hebben en wonen als een toegevoegde kwaliteit leesbaar zijn. Het landschap zal de woningen omarmen. Door de gebouwde parkeervoorziening alleen onder de woningen te plannen kan de natuur, het groen, tot aan de gevel lopen. 

De architectonische kwaliteit

De architectonische uitwerking is modern en geeft beeld aan het innovatieve karakter van de woningen. Een afweging van privé en openbaar, van dicht en open, van introvert en extravert is sterk leesbaar in de architectuur. Materiaalkeuzes zijn volledig afgestemd op het circulair bouwen en een visuele herkenbaarheid van deze uitgangspunten.  Een zoektocht naar de tastbaarheid van duurzaamheid.Er wordt een doorzicht geschetst naar het eindresultaat. Door de keuze van een groeiwoning zal het uiteindelijke resultaat een levendig, doch geregisseerd, beeld opleveren. Hierbij is het uitgangspunt om duidelijk herkenbare eenheden te ontwerpen.

Architectuur in materialen die nauwe aansluiting hebben met de omringende natuur. Individuele woningen die als paddenstoelen in het groen staan. Zo min mogelijk op een verhard plateau maar met groen tot aan en tegen de gevel. Het landschap, het groen, de parkachtige setting vormen het belangrijkste beeld waaruit de woningen oprijzen. De groene zone met de aanwezige bomengroepen, de aan te leggen waterberging en de speelvoorziening worden organisch verbonden door zoveel mogelijk natuurlijke elementen.

De woningen zijn zo gesitueerd dat deze centrale zone met wadi van alle zijde te ervaren is. Zichtlijnen zijn belangrijk en worden zoveel mogelijk opengehouden. De architectuur is modern en zal bestaan uit eenvoudige leesbare vormen en een beperkte materiaalkeuze.


bosrijk te Eindhoven
bosrijk te Eindhoven - straatprofiel
Bosrijk Eindhoven
Bosrijk Eindhoven vogelvlucht

Landschap en openbare ruimte

De bestaande groensingels, struweel, monumentale bomen en bomengroepen op het terrein zijn de coulisse waarbinnen de woningblokken zijn gesitueerd. Binnen het cluster is de centrale zone waar ook de waterberging en speelplek gerealiseerd worden, een belangrijk anker. Alle looproutes en zichtlijnen gaan naar, via en door deze ruimte. Door de keuze om de parkeervoorziening alleen onder de woningen te plannen is er een optimale vrijheid om de groene ruimte, het landschap, vorm te geven. Een deel van het bezoekers parkeren zal in deze groene ruimte in de vorm van twee kleine parkeerkoffers worden meegenomen.

Boombescherming

Bij de situering van de bouwblokken is rekening gehouden met de te behouden bomen en hun afmetingen. De bomen zijn de belangrijkste waarde van het cluster en een heel belangrijk uitgangspunt. De situering van de blokken is hier zorgvuldig op afgestemd.